మా ఎగ్జిబిషన్

కాంటన్ ఫెయిర్: 2015,2016,2017,2018,2019;స్పోగా+గఫా: 2018,2019;జాతీయ హార్డ్‌వేర్ షో: 2016,2017,2018

చైనా దిగుమతి మరియు ఎగుమతి ఫెయిర్:2019.4

Exhibition
Exhibition

జాతీయ హార్డ్‌వేర్ ప్రదర్శన 2018.5

Exhibition

చైనా దిగుమతి మరియు ఎగుమతి ఫెయిర్ :2016.4

Exhibition
Exhibition
Exhibition

చైనా దిగుమతి మరియు ఎగుమతి ఫెయిర్ :2016.4

Exhibition
Exhibition